PHÂN TÍCH TỔNG HỢP Ở MEXICO KHẲNG ĐỊNH NGÔ BIẾN ĐỔI GEN KHÔNG CÓ NHIỀU RỦI RO HƠN SO VỚI NGÔ TRUYỀN THỐNG

Một nhóm các nhà khoa học Mexico đã nghiên cứu các đặc điểm nông học và kiểu hình của ba giống ngô lai biến đổi gen (GM), hai giống biến đổi gen kháng thuốc diệt cỏ và côn trùng và một biến đổi gen kháng thuốc diệt cỏ, trồng trong năm vùng sinh thái của Mexico, từ năm 2009 và 2013.
Các thông tin thu được là cần thiết để nâng cao quá trình quản lý cho cây trồng biến đổi gen này trọng tâm vào xuất xứ và đa dạng hóa của nó.
Các kết quả thu được phù hợp với các dữ liệu từ các khu vực khác trên thế giới, khẳng định rằng không có nhiều rủi ro hơn so với ngô truyền thống. Các kết quả xác nhận rằng ngô GM kháng thuốc diệt cỏ và côn trùng là một sự thay thế cho nông dân ở Mexico để bảo vệ cây trồng khỏi bị hư hại của côn trùng và thực hiện quản lý cỏ dại với chi phí hiệu quả hơn.

Nghiên cứu Các đặc tính thực vật của ngô lai biến đổi gen MON-89.034-3 x MON-88.017-3, MON-89.034-3 x MON-00.603-6, và MON-00.603-6: lựa chọn thay thế trong sản xuất ngô ở Mexico đã được công bố trực tuyến vào ngày 22 tháng 10 2016 tại Transgenic Research.
Nguồn:www.isaaa.org