BÁO CÁO CỦA FAO ĐỀ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHƯ MỘT CÔNG CỤ CHÍNH ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) công bố báo cáo thường niên về Thực trạng lương thực và nông nghiệp tập trung vào các tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và an ninh lương thực. Theo báo cáo, việc hỗ trợ người sản xuất nhỏ trong thích ứng với biến đổi khí hậu đang là nhu cầu cấp bách . Cộng đồng nông dân, người chăn nuôi gia súc, ngư dân và nghề rừng có nghề nghiệp liên quan đến khí hậu, đồng thời, các nhóm này cũng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu. Như vậy, nhu cầu tiếp cận công nghệ, thị trường, thông tin và đầu tư tín dụng trở nên cấp thiết hơn để điều chỉnh hệ thống sản xuất và thực hành của họ theo sự thay đổi của khí hậu.

"Công nghệ sinh học, cả công nghệ giản đơn hay công nghệ cao, đều có thể giúp các nhà sản xuất quy mô nhỏ cụ thể là linh hoạt hơn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu", báo cáo cho biết. Mặc dù các phần khác của báo cáo tập trung chủ yếu vào việc đổi mới thông qua các biện pháp quản lý, báo cáo được nhấn mạnh rằng "một số thực hành có thể phụ thuộc vào kết quả của công nghệ sinh học, chẳng hạn như cải thiện giống."

Báo cáo có tại FAO.
Nguồn:www.isaaa.org