SIÊU BIỂU HIỆN CỦA GEN ATOXR CẢI THIỆN TÍNH CHỐNG CHỊU ĐIỀU KIỆN BẤT THUẬN PHI SINH HỌC VÀ HÀM LƯỢNG VITAMIN C CỦA CÂY ARABIDOPSIS

Các điều kiện bất thuận phi sinh học là những đe dọa đối với sự tăng trưởng và năng suất cây trồng. Mặc dù điều kiện bất thuận phi sinh học có thể mang đến những phản ứng khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều kích hoạt sự tích tụ ROS (reactive oxygen species) trong tế bào thực vật. L-ascorbic acid (vitamin C) là chất chống ô xi hóa (antioxidant) giúp bảo vệ cây chống các điều kiện bất thuận phi sinh học. Hơn nữa, vitamin C còn là một phần vô cùng quan trọng cho dinh dưỡng của con người. Do đó, việc làm “gia tăng vitamin C” trở nên quan trọng trong việc cải thiện khả năng chống chịu các yếu tố bất thuận phi sinh học và dinh dưỡng cây trồng. 

Nhà khoa học Yuanyuan Bu và Bo Sunwe đứng đầu trong nhóm nghiên cứu thuộc Đại Học Northeast Forestry, Nhật Bản, vừa mới đây đã khám phá ra rằng có sự thể hiện một gen của cây Arabidopsis, gen AtOxR, phản ứng được với nhiều điều kiện bất thuận phi sinh học. Sự thể hiện gen AtOxR trong cây Arabidopsis chuyển gen đã tăng cường sự chống chịu với điều kiện bất thuận phi sinh học. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy sự thể hiện mạnh mẽ gen AtOxR làm tích tụ nhiều hơn vitamin C trong cây chuyển gen. 

Kết quả cho thấy Gen AtOxR phản ứng lại với nhiều yếu tố bất thuận phi sinh học và siêu biểu hiện để cải tiến tính chống chịu yếu tố bất thuận phi sinh học bằng cách gia tăng hàm lượng vitamin C trong cây Arabidopsis thaliana. 

Để biết thêm thông tin, đọc bài viết trên BMC Plant Biology.
Nguồn;www.isaaa.org