GIỐNG NGÔ CHUYỂN GEN BT KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG THÁI CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN NỘI SINH ENDOPHYTIC

Các nhà khoa học  thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nông Nghiệp Trung Quốc (CAAS) đã ghi nhận rằng giống ngô chuyển gen Bt “cry1Ah” không gây ảnh hưởng bất lợi đến động thái phát triển của quần thể vi khuẩn Bacillus subtilis chủng nòi B916-gfp. Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Microbiology Open. 

Quần thể vi khuẩn nội sinh (endophytic) rất quan trọng trong việc tăng cường sự phát triển của cây và ngăn ngừa bệnh hại cây. Tuy nhiên, thông tin về sự hoạt động của quần thể vi khuẩn như vậy rất hạn chế  trong mô thực vật và đất xung quanh vùng rễ, đặc biệt là của cây trồng chuyển gen. Chiongsi Sun và cs. thuộc CAAS đã nghiên cứu về quần thể vi khuẩn Bacillus subtilis chủng nòi B916-gfp trong cây ngô biến đổi gen, ở mô thực vật và ở trong đất. Họ đã đưa chủng B916-gfp vào cây ngô chuyển gen Bt và cây ngô không chuyển gen thông qua ngâm ủ hạt giống, hoặc thông qua nghiệm thức tưới vào rễ trong điều kiện thí nghiệm ở nhà kính và trên đồng ruộng.

 Kết quả cho thấy chủng nòi vi khuẩn B916-gfp định cư trên cả ngô “Bt” và “non-Bt”. Không có khác biệt đáng kể xét theo qui mô quần thể vi khuẩn B916-gfp trên cây ngô Bt và không-Bt, trừ một đến hai thời điểm ở rễ và thân không nằm giai đoạn xem xét. Trồng ngô Bt không ảnh hưởng đến số lượng chủng nòi vi khuẩn B916-gfp trong mẫu đất ở cả hai điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài đồng. 

Đọc bài báo trên Microbiology Open.
Nguồn:www.isaaa.org