CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG ĐẠO ÔN Ở LÚA BẰNG CRISPR/CAS9- ĐỘT BIẾN ĐIỂM TẠI GEN OSERF922

Enzyme xúc tác phân hủy gen đặc hiệu (Sequence-specific nucleases -SSNs) được biết là những công cụ rất đắc lực trong cải tạo giống cây trồng, và CRISPR/Cas9 được hiểu như một yếu tố hiệu quả bậc nhất. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học QUảng Tây, Viện Hàn Lâm Khoa Học Nông Nghiệp Trung Quốc và ĐH Nông Nghiệp Nam Trung Hoa đã báo cáo kết quả cải tiến giống lúa kháng bệnh đạo ôn bằng thao tác tại gen OsERF922 của cây lúa thông qua việc sử dụng CRISPR/Cas9 SSN (C-ERF922). 
Hai mươi mốt thể đột biến C-ERF922 với nhiều biến thể khác nhau tại vị trí mục tiêu đã được tạo ra. Tất cả alen đột biến C-ERF922 cũng được tìm thấy trong thế hệ con lai sau đó. Từ đây, sáu dòng đột biến T2 đồng hợp tử được xem xét tính kháng bệnh đạo ôn và các tính kháng nông học mong muốn. 

Tất cả sáu dòng đột biến đã biểu hiện giảm vết bệnh đạo ôn khi có sự xâm nhiễm của pathogen so với cây nguyên thủy. Bên cạnh đó, không có khác biệt ý nghĩa của 6 dòng đột biến này và cây nguyên thủy. Kết quả cho thấy CRISPR/Cas9 có thể là phương pháp tiếp cận hữu hiệu nhằm tăng cường tính kháng bệnh đạo ôn cho cây lúa. 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu, đọc toàn văn bài báo trên Public Library of Science.
Nguồn:www.isaaa.org