TREHALASE LÀ GEN ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN CỦA SINH TỔNG HỢP CHITIN CỦA MỌT ĐỎ

Phân tử RNA can thiệp  là một cách tiếp cận hiệu quả trong nghiên cứu chức năng của gen và có thể được sử dụng để kiểm soát côn trùng gây hại. Trehalase là gen chủ chốt trong sinh tổng hợp chitin của côn trùng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Hangzhou Normal đứng đầu là Bin Tang, đã nghiên cứu 5 gen trehalase (TcTre1-1, TcTre1-2, TcTre1-3,TcTre1-4 và TcTre2) của mọt đỏ (tên tiếng Anh là red flour beetle, tên khoa học là Tribolium castaneum) bằng kỹ thuật RNAi, với chức năng của những trehalase này trong kiểm soát côn trùng gây hại.

Kết quả cho thấy rằng biểu hiện của những gen khác liên quan đến sinh tổng hợp chitin đã giảm có ý nghĩa khi biểu hiện của gen TcTre2 bị ức chế.  Kết quả còn cho thấy những kiểu hình khác nhau bất thường và quan sát tỷ lệ chết của mọt đỏ 17 - 42% sau khi ức chế một trong năm gen trehalase. Điều này khẳng định việc bất hoạt gen trehalase, đặc biệt là TcTre2, có thể dẫn đến sự biến dạng và dẫn đến cái chết thông qua điều tiết sự biểu hiện gen trong sinh tổng hợp chitin. 

Để biết thêm thông tin, đọc bài báo hoàn chỉnh ở BMC Biotechnology.
Nguồn:www.isaaa.org