CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẠO RA KHÁNG POTYVIRUS Ở ARABIDOPSIS BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CRISPR/CAS9

Trong các nghiên cứu trước đó, các thành viên của nhóm gen eukaryotic translation initiation factor (eIF), bao gồm EIF (iso) 4E của Arabidopsis, đã được xác định là alen lặn kháng chống lại potyviruses. Tuy nhiên, sự du nhập của các alen này vào các cây trồng chính rất hạn chế
Nhóm nghiên cứu của Douglas E. Pyott thuộc ĐH Edinburgh, Anh Quốc đã sử dụng kỹ thuật CRISPR/Cas9 để du nhập những đột biến điểm mất đoạn với chuỗi trình tự đặc hiệu tại locus eIF(iso)4E trong cây Arabidopsis thaliana để thao tác di truyền có được tính kháng hoàn toàn với Turnip mosaic virus (TuMV), một pathogen chính trong cây rau. Bằng phân ly thể đột biến của CRISPR/Cas9 chuyển gen, nghiên cứu đã hình thành nên một khung nền tạo ra những đột biến di truyền được trong thế hệ T2 không có chuyển gen đối với các loài cây trồng tự thụ phấn. 

Phân tích bốn dòng T3 độc lập được phát triển từ chuyển nạp gen này cho thấy không có khác biệt những cây này với cây nguyên thủy (wild-type), khẳng định rằng các đột biến của gene IF(iso)4E không ảnh hưởng đến lực tăng trưởng. Công nghệ CRISPR/Cas9 cho chúng ta một phương pháp mới trong việc cải tiến cây trồng bằng những alen kháng Potyvirus.  

 Để có thêm thông tin về nghiên cứu, đọc công bố tại Molecular Plant Pathology.
Nguồn: www.isaaa.org