TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC NAM Á MỜI GÓP Ý CÔNG KHAI ĐỂ ỦNG HỘ MÙ TẠT BIẾN ĐỔI GEN

Trung tâm Công nghệ sinh học Nam Á (SABC) đang mời công chúng gửi ý kiến ủng hộ công nghệ barnase-barstar và mù tạt biến đổi gen (GE) lai DMH-11 của Bộ Môi trường, rừng và Biến đổi khí hậu (MOEF) Ấn Độ. Các công nghệ barnase-barstar và mù tạt GE lai DMH-11, được các cơ quan quản lý ở Ấn Độ đánh giá một cách nghiêm ngặt về an toàn sinh học trong 10 năm gần đây, cũng an toàn như mù tạt thông thường, và không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc sự an toàn công cộng cho con người, động vật hoặc môi trường.
Các tiểu ban kỹ thuật của Hội đồng Thẩm định Kỹ thuật di truyền Ấn Độ (GEAC) đánh giá triệt để sự an toàn của mù tạt GE và phát hành Báo cáo đánh giá về an toàn thực phẩm và môi trường (AFES) được công bố trên website MOEF & CC để lấy ý kiến công chúng từ 5 tháng 9 đến 5 tháng 10 năm 2016 .

Các ý kiến từ cộng đồng có giá trị lớn với 6 triệu nông dân trồng mù tạt ở Ấn Độ, những người đã trải qua những vụ có sản lượng thấp. Những người nông dân cần tiếp cận với mù tạt GE và cho phép nhóm nghiên cứu chọn giống Brassica sử dụng công nghệ barnase-barstar để phát triển các giống mù tạt lai vượt trội.

Để gửi ý kiến, truy cập vào SABC Campaign "Support High-Yielding GE Mustard Technology". Để có thêm thông tin, tham gia campaign on GE Mustard Technology
Nguồn: www.isaaa.org