MÙ TẠT CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÀ AN TOÀN THEO QUAN ĐIỂM CỦA ỦY BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ẤN ĐỘ

Tiểu ban công nghệ của Hội đồng Thẩm định Kỹ thuật di truyền của Ấn Độ (GEAC) đã cho biết rằng mù tạt công nghệ sinh học (Mustard Dhara lai 11 hoặc DMH-11) không "gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc an toàn công cộng cho người hoặc động vật." Tiểu ban đánh giá sự an toàn của cây trồng và phát hành Báo cáo đánh giá An toàn thực phẩm và Môi trường (AFES) công bố tại website của Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu (MOEF & CC) để góp ý công khai từ 5/9 đến 5/10 năm 2016.
Mù tạt công nghệ sinh học lai DMH-11 đầu tiên của Ấn Độ được phát triển bởi trường Đại học Nam Delhi từ năm 1996 đến năm 2015. Đây là dự án cây thực phẩm công nghệ sinh học lấy dầu khu vực công cộng đầu tiên được phát triển với sự tài trợ của Phòng Công nghệ sinh học của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST ) và  Hội đồng phát triển sữa quốc gia (NDDB) - nhà sản xuất và cung cấp sữa, các sản phẩm từ sữa, và dầu ăn mù tạt phổ biến Dhara lớn nhất ở Ấn Độ.

Mọi đóng góp xin gửi về MoEFCC qua email dựng sẵn mustard.mef@gov.in. Các thông tin liên quan, báo cáo AFES và các ý kiến đóng góp cụ thể xin vui lòng truy cập MOEF&CC website.
Nguồn: www.isaaa.org