OGTR AUSTRALIA MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA CÂY BÔNG BIẾN ĐỔI GEN

Văn phòng Quản lý Công nghệ Gen của Úc mời đóng góp ý kiến từ công chúng để đánh giá việc cấp giấy phép DIR 145 từ Monsanto Úc để triển khai thương mại hóa của hai loại bông biến đổi gen: Xtend Flex ™ và Bollgard® 3 Xtend Flex ™. Bông Xtend Flex ™ đã được chỉnh sửa để chống chịu được các chất diệt cỏ glyphosate, glufosinate, và Dicamba

Bông Bollgard® 3 Xtend Flex™ đã được biến đổi gen để kháng sâu bệnh cũng như chống chịu ba loại thuốc diệt cỏ. Việc triển khai thương mại hóa bông biến đổi gen được đề xuất trên toàn nước Úc. Sản phẩm từ cây bông biến đổi gen sẽ được sử dụng như các loại bông không biến đổi gen và biến đổi gen đã được chấp thuận thương mại khác. Thời hạn đóng góp ý kiến là ngày 26 tháng 10 năm 2016. 

Để biết thêm chi tiết, tham khảo tài liệu về DIR 145 trên OGTR website.
Nguồn: www.isaaa.org