TAZFP34 – GEN LÀM TĂNG CƯỜNG TỶ LỆ GIỮA RỄ VÀ CHỒI THÂN Ở CÂY LÚA MÌ

Các protein ZFPs là những protein liên kết DNA đặc hiệu thực vật có chứa một motif bảo thủ QALGGH. Hongping Chang từ Đại học Hunan, Trung Quốc và các cộng sự đến từ nhiều Viện nghiên cứu khác, đã nghiên cứu chức năng của ZFP, TaZFP34 lúa mì (Triticum aestivum) trong phản ứng với các điều kiện bất thuận phi sinh học cũng như biểu hiện đặc hiệu ở rễ. 

Sự biểu hiện gen TaZFP34 trong rễ lúa mì làm tăng khả năng thích nghi với nhiễm mặn cao, thiếu nước, môi trường oxi hóa, và chịu lạnh. Mặt khác, siêu biểu hiện gen TaZFP34 trong rễ lúa mì cho kết quả làm tăng tỷ lệ giữa rễ và chồi, được  quan sát một cách bình thường trong quá trình cây thích nghi với đất khô hạn do thiếu nước. 

Sự biểu hiện các gen này bao gồm cả việc kiểm soát sự tăng trưởng của rễ và với các dòng siêu biểu hiện gen TaZFP34, sự thay đổi này rất rõ rệt. Hơn nữa, mức độ sao chép những gen tương đồng của các tác nhân bất lợi đối với tăng trưởng rễ giảm đi đáng kể; trong khi, sự biểu hiện của những gen liên quan đến tăng trưởng chồi  ở cây chuyển gen cũng giảm đi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy gen TaZFP34 là một yếu tố ức chế phiên mã và có chức năng điều tiết tỷ lệ rễ - chồi hợp lý. 

Để biết thêm về nghiên cứu, đọc toàn văn bài báo tại Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org