ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA LỆNH CẤM GMO TRÊN TOÀN CẦU

Các nhà khoa học thuộc Đại học Purdue đã nghiên cứu tác động phát thải khí nhà kính và kinh tế toàn cầu của cây trồng biến đổi gen bằng cách mô hình hóa hai kịch bản đối chứng và đánh giá chúng riêng lẻ và kết hợp. Kịch bản đầu tiên đã trình bày tác động của lệnh cấm GMO toàn cầu, trong khi kịch bản thứ hai mô phỏng tác động của việc gia tăng thâm nhập GMO với trọng tâm cụ thể vào tác động đến giá cả, phúc lợi, và phát thải khí nhà kính liên quan đến công nghệ GM.
Kết quả cho thấy giá lương thực có thể tăng 0,27-2,2 phần trăm, tùy thuộc vào khu vực. Tổng tổn thất phúc lợi liên quan đến việc cấm công nghệ GM vào khoảng 9,75 tỷ USD. Bên cạnh những tác động kinh tế do không có các tính trạng công nghệ sinh học quan trọng, những tác động của môi trường cũng có thể xảy ra. Phân tích tác động môi trường hoàn chỉnh không được tiến hành trong nghiên cứu này, nhưng sự thay đổi trong sử dụng đất có thể xảy ra do mất các đặc điểm biến đổi gen và phát thải khí nhà kính đã được phân tích. Một sự gia tăng đáng kể lượng khí thải nhà kính được dự đoán sẽ xảy ra nếu công nghệ biến đổi gen bị cấm.

Tham khảo bài viết trên AgEcon.
Nguồn: www.isaaa.org