CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TÌM RA CÁC GEN SINH TỔNG HỢP XANTHOPHYLL Ở CÂY CÓ MÚI

Carotene hydroxylase liên quan đến quá trình sinh tổng hợp xantophyll ở thực vật. Tuy nhiên, vai trò của chúng trong việc điều hòa hàm lượng và thành phần xanthophyll chưa được giải thích. Các nhà nghiên cứu trường Đại học Shizuoka đã nghiên cứu vai trò của các gen mã hóa cho carotene hydroxylase CitHYb, CitCYP97A, CitCYP97B, và CitCYP97C trong sinh tổng hợp xanthophyll ở cây có múi.

Biểu hiện của gen CitHYb tăng lên trong vỏ quả và nước quả suốt quá trình chín ở cây có múi, tương ứng với sự tích lũy xanthophyll. Trong quá trình chín, gen CitCYP97ACitCYP97C cũng biểu hiện tăng, dẫn đến sự gia tăng lutein trong nước quả. Trong khi đó, mức độ biểu hiện của gen CitCYP97B trong nước quả là thấp hơn nhiều so với ba gen khác trong quá trình chín của quả.

CitHYb là một gen quan trọng trong tổng hợp xanthophyll ở cây có múi, phân tích sâu hơn cho thấy CitCYP97C đóng vai trò như một hydroxylase trong quá trình sản sinh lutein. Những kết quả này sẽ tăng thêm hiểu biết về sinh tổng hợp xanthophyll ở quả cây có múi, làm cơ sở hình thành các chiến lược cải thiện chúng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nghiên cứu, tham khảo toàn văn bài báo tại BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org