GEAC ĐỀ XUẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Ủy ban Thẩm định Kỹ thuật Di truyền của Ấn Độ (GEAC) đã đề xuất việc khai thác các trang trại của các trường đại học được lựa chọn để thử nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen. GEAC đã lựa chọn được 40 trường đại học nông nghiệp có các cánh đồng lớn, biệt lập ở các khu vực khác nhau của đất nước có các điều kiện khí hậu nông nghiệp đa dạng. Đề xuất này cũng đã được đưa ra bởi nhà khoa học M.S. Swaminathan, ông cho rằng sự sắp xếp như vậy sẽ tạo ra một phương pháp thống nhất để đánh giá các cây trồng biến đổi gen.
"Ý tưởng là để thuyết phục các bang trong việc trồng thử nghiệm các loại cây trồng biến đổi gen trong các môi trường biệt lập, lập luận rằng những rủi ro và lợi ích của cây trồng biến đổi gen không thể biết được nếu nó không được trồng thử nghiệm ở vùng khí hậu nông nghiệp khác nhau", theo lời một quan chức của Bộ Môi trường. "Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các bang và Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ (ICAR). Chính ICAR cũng có thể thử nghiệm tại các trang trại trong các Viện thành viên của mình," ông nói thêm.

Đọc thêm chi tiết tại AgropagesTimes of India.
Nguồn: www.isaaa.org