PHÁT HIỆN BỐN GEN MỚI ĐỂ CẢI THIỆN LÚA GẠO

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Kobe ở Nhật Bản đã phát hiện bốn gen mới trong lúa gạo có tiềm năng đáng kể trong nông nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các nghiên cứu tương quan toàn bộ nhiễm sắc thể (GWAS), một phương pháp thường được sử dụng trong việc phân tích gen của con người, thay vì phân tích QTL, công cụ đã được sử dụng để phân tích di truyền của cây trồng.
Nhóm nghiên cứu đã giới hạn đối tương là 176 giống lúa Nhật Bản, trong đó có 86 giống được sử dụng để lên men rượu sake của Nhật mà Trường Đại học Kobe đã duy trì trong nhiều năm qua. Sử dụng thiết bị giải trình tự thế hệ mới, nhóm đã xác định được trình tự của toàn bộ hệ gen của từng giống, và đã xác định được 493.881 băng DNA đa hình.
Dựa trên những kết quả này, nhóm nghiên cứu đã xác định được bốn gen trong một nhóm 12 nhiễm sắc thể cây lúa. Nhiễm sắc thể số 1 chứa một gen quy định ngày ra hoa; nhiễm sắc thể số 4 chứa một gen có ảnh hưởng đến số lượng bông, chiều rộng lá, và số hạt /bông; một gen trên nhiễm sắc thể số 8 ảnh hưởng đến chiều dài bông (một yếu tố ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch); và một gen trên nhiễm sắc thể số 11 quy định ngày ra hoa, chiều cao cây và chiều dài bông. Thí nghiệm này có thể hỗ trợ cho việc phát hiện ra các gen tương tự ở các loài thực vật và động vật khác và có khả năng góp phần giải quyết tình trạng thiếu lương thực do dân số tăng .
Để có thông tin chi tiết, xin tham khảo tại Kobe University website
Nguồn: www.isaaa.org