KHẢO NGHIỆM CÀ TÍM BT Ở PHILIPPINES ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN VÀ ĐỤC QUẢ

Cà tím (Solanum melongena) là một loại rau được trồng khắp nơi ở châu Á đang bị tàn phá bởi sâu đục thân và đục quả (EFSB), Leucinodes orbonalis, khiến nông dân phải sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu. Trong khi công nghệ Bt đã được sử dụng để kiểm soát côn trùng gây hại ở ngô và bông, thì mới chỉ có một vài loại cây rau áp dụng công nghệ này.
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Desiree Hautea,Viện Khoa học và Chọn giống cây trồng của Đại học Los Banos Philippines, cùng với các cộng sự Đại học Cornell và Tổ chức Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp (ISAAA) đã báo cáo kết quảthử nghiệm đồng ruộng cà tím Bt ở Philippines.
Thử nghiệm đồng ruộng được thực hiện với năm dòng cà tím Bt thụ phấn tự do (OP) và các đối chứng không chuyển gen đã được tiến hành trong ba vụ ở tỉnh Pangasinan, nơi có diện tích trồng cà tím lớn nhất từ năm 2010-2012. Các thử nghiệm đã đánh giá được hàm lượng protein Cry1Ac trong cây và đánh giá hiệu quả của chúng kháng lại EFSB.
Cà tím Bt đã biểu hiện tính kháng tuyệt vời đối với EFSB và khác biệt rõ rệt so với các đối chứng không chuyển gen của chúng trong tất cả các thông số thử nghiệm. Những kết quả này cho thấy các dòng cà tím Bt đã kiểm soát EFSB một cách hiệu quả, từ đó làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu thông thường.
Để biết thêm về nghiên cứu này, xin tham khảo bài báo chi tiết tại Cà tím (Solanum melongena) là một loại rau được trồng khắp nơi ở châu Á đang bị tàn phá bởi sâu đục thân và đục quả (EFSB), Leucinodes orbonalis, khiến nông dân phải sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu. Trong khi công nghệ Bt đã được sử dụng để kiểm soát côn trùng gây hại ở ngô và bông, thì mới chỉ có một vài loại cây rau áp dụng công nghệ này.
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Desiree Hautea,Viện Khoa học và Chọn giống cây trồng của Đại học Los Banos Philippines, cùng với các cộng sự Đại học Cornell và Tổ chức Quốc tế về Tiếp thu các Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp (ISAAA) đã báo cáo kết quảthử nghiệm đồng ruộng cà tím Bt ở Philippines.
Thử nghiệm đồng ruộng được thực hiện với năm dòng cà tím Bt thụ phấn tự do (OP) và các đối chứng không chuyển gen đã được tiến hành trong ba vụ ở tỉnh Pangasinan, nơi có diện tích trồng cà tím lớn nhất từ năm 2010-2012. Các thử nghiệm đã đánh giá được hàm lượng protein Cry1Ac trong cây và đánh giá hiệu quả của chúng kháng lại EFSB.
Cà tím Bt đã biểu hiện tính kháng tuyệt vời đối với EFSB và khác biệt rõ rệt so với các đối chứng không chuyển gen của chúng trong tất cả các thông số thử nghiệm. Những kết quả này cho thấy các dòng cà tím Bt đã kiểm soát EFSB một cách hiệu quả, từ đó làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu thông thường.
Để biết thêm về nghiên cứu này, xin tham khảo bài báo chi tiết tại Plos One.
 
Nguồn: www.isaaa.org