GEN ATNPR1 BIỂU HIỆN ĐẶC HIỆU MÔ Ở CÂY LÚA CHO KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH KHÔ VẰN

Bệnh khô vằn, gây ra do nấm Rhizoctonia solani, là một bệnh phổ biến trên cây lúa. NPR1 quy định khả năng kháng hệ thống (SAR), cho khả năng kháng phổ rộng đối với các tác nhân gây bệnh thực vật khác nhau. Các báo cáo trước đây cho thấy biểu hiện của Arabidopsis thaliana NPR1 (AtNPR1) cho kết quả kháng bệnh nhưng có tác động tiêu cực đến tăng trưởng và các đặc tính  nông sinh học của cây lúa.
Hiện nay, các nhà khoa học từ Đại học Calcutta báo cáo rằng biểu hiện đặc hiệu mô màu xanh lá cây của gen AtNPR1 ở cây lúa cho khả năng kháng đối với bệnh khô vằn, nhưng không có tác động tiêu cực đến tăng trưởng thực vật. Nồng độ cao hơn của NPR1 đã kích hoạt khả năng đề kháng trong cây chuyển gen bằng cách gây biểu hiện các gen kháng bệnh như PR1b, RC24, và PR10A. Nâng cao khả năng kháng bệnh khô vằn của cây chuyển gen đã được đánh giá và cho thấy không có các ảnh hưởng tiêu cực đến kiểu hình.
Những kết quả này đã minh chứng cho sự biểu hiện đặc hiệu mô màu xanh lá cây của gen AtNPR1 là một chiến lược hiệu quả để kiểm soát các tác nhân gây bệnh khô vằn trên cây lúa. Thành công này trên cây lúa cũng có thể được áp dụng cho các loại cây trồng khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác nhân gây bệnh.
Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này, xin tham khảo chi tiết tại Plant Science.
 
Nguồn: www.isaaa.org