SIÊU BIỂU HIỆN GEN GMSAMT1 Ở ĐẬU TƯƠNG CHO KHẢ NĂNG KHÁNG CÁC LOÀI TUYẾN TRÙNG

Enzym axit salicylic methyl transferase (GmSAMT1) ở đậu tương xúc tác cho quá trình chuyển hóa axit salicylic thành methyl salicylate. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng siêu biểu hiện gen GmSAMT1 ở đậu tương cho khả năng kháng ấu trùng tuyến trùng đậu tương (SCN), Heterodera glycines Ichinohe.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tennessee, Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge và USDA-ARS do Jingyu Lin đứng dầu đã tạo ra được đậu tương chuyển gen siêu biểu hiện GmSAMT1 và đã mô tả phản ứng của các dòng chuyển gen này với các loài SCN khác nhau. Ở các cây chuyển gen sự phát triển của các loài SCN 2, 3 và 5 đã giảm đáng kể . Không có sự khác biệt đáng kể về năng suất hạt giữa đậu tương chuyển gen và không chuyển gen trong điều kiện lây nhiễm SCN nhẹ.

Biểu hiện của gen GmSAMT1 có ảnh hưởng đến sinh tổng hợp axit salicylic, làm cản trở sự phát triển của SCN mà không ảnh hưởng xấu đến năng suất hoặc các đặc điểm hình thái. Siêu biểu hiện GmSAMT1 cho khả năng kháng phổ rộng, với nhiều loài SCN, có thể áp dụng được vào sản xuất.
Để biết thêm về nghiên cứu này, xin tham khảo chi tiết bài báo trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org