GEN WRKY TỪ LÚA MỲ CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG HẠN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO Ở ARABIDOPSIS

Các yếu tố phiên mã WRKY đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các quá trình sinh học ở thực vật, bao gồm cả sự đáp ứng với điều kiện khô hạn. Tuy nhiên, thông tin hiện có về mức độ đáp ứng với hạn của gen WRKY ở lúa mì (Triticum aestivum L.) còn hạn chế. Nhóm nghiên cứu của Guan-Hua He và Ji-Yuan Xu, Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã xác định được 48 gen WRKY từ lúa mì. TaWRKY1 và TaWRKY33 là những gen đã được lựa chọn để nghiên cứu thêm.

Nhiều yếu tố liên quan đến các bất lợi phi sinh học đã được quan sát trong các promoter TaWRKY1 và TaWRKY33. Phân tích sâu hơn cho thấy TaWRKY1 đã được gia tăng hoạt động bởi tác động của nhiệt độ cao và acid abscisic (ABA) và cũng giảm đi ở nhiệt độ thấp. Trong khi đó, TaWRKY33 có liên quan trong quá trình đáp ứng với nhiệt độ, ABA và methylester axit jasmonic (MeJA).

Siêu biểu hiện của TaWRKY1 và TaWRKY33 trong Arabidopsis đã kích hoạt một số gen khác liên quan đến các điều kiện bất lợi, làm tăng tỷ lệ nảy mầm, và kích thích tăng trưởng của rễ dưới các bất lợi khác nhau. Arabidopsis chuyển gen TaWRKY33 có tỷ lệ mất nước thấp hơn dòng Arabidopsis chuyển gen TaWRKY1 và các dòng WT trong quá trình loại bỏ nước. Dòng chuyển gen TaWRKY33 cũng cho thấy có sự gia tăng khả năng chống chịu điều kiện nhiệt độ cao.

Để có thêm thông tin về nghiên cứu này, xin tham khảo bài báo chi tiết tại BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org