CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN GEN MỚI CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ TẠO RA SIÊU LÚA MÌ

Các nhà khoa học tại Trung tâm John Innes (JIC) và Phòng thí nghiệm Sainsbury (TSL) đã đi tiên phong trong công nghệ phát hiện gen mới, nếu được áp dụng một cách chính xác có thể giúp tạo ra một giống lúa mì ưu tú mới với khả năng kháng bệnh bền vững
Tiến sĩ Brande Wulff từ JIC và các đồng nghiệp từ TSL đã phát triển công nghệ mới gọi là 'MutRenSeq' có thể xác định chính xác vị trí của các gen kháng bệnh trong bộ gen của thực vật có kích thước lớn, và điều đó đã làm giảm thời gian cần thiết để tách dòng các gen này ở lúa mì từ 5 đến 10 năm xuống chỉ còn 2 năm. Công nghệ này sẽ cho phép các nhà khoa học xác định nhanh chóng vị trí gen kháng ở cây trồng, tách dòng chúng, và tích hợp đa gen kháng vào một giống ưu tú.

MutRenSeq là một phương pháp gồm ba bước giúp nhanh chóng phân lập gen kháng dựa trên (1) tạo ra các đột biến từ cây lúa mì dại có khả năng kháng bệnh và xác định những đột biến đã mất khả năng kháng bệnh, (2) giải trình tự bộ gen của cả cây dại có khả năng kháng bệnh và những đột biến đã bị mất khả năng kháng và (3) so sánh các gen này trong các đột biến và cây dại để xác định chính xác đột biến nào liên quan đến khả năng làm mất tính kháng bệnh.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên công nghệ MutRenSeq, nhóm của tiến sĩ Wulff đã phân lập thành công một gen kháng quan trọng, Sr33, mà cáckỹ thuật chọn giống truyền thống đã phân lập được trước đó không lâu. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã tách dòng được hai gen quan trọng kháng gỉ sắt, SR22 và Sr45, mà các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa phân lập được.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời tham khảo tại John Innes Centre website.
Nguồn: www.isaaa.org