XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN CHỊU HẠN Ở MỘT SỐ GIỐNG CÀ PHÊ THƯƠNG MẠI

Hạn là một yếu tố hạn chế trong sản xuất cà phê (Coffee arabica). Trong khi đa dạng di truyền đối với tính chống chịu hạn tồn tại trong các giống cà phê thì các cơ chế thích ứng của cây cà phê đối với hạn hán chưa được xác định. Một nhóm các nhà khoa học tại Brazil, đứng đầu là Luciana Souto Mofatto, Fernanda de Araújo Carneiro, và Natalia Gomes Vieira, đã so sánh mức độ phản ứng với hạn hán của các giống cà phê thương mại IAPAR59 (chịu hạn) và Rubi (mẫn cảm với hạn).

Việc so sánh các thư viện DNA đã xác định được gen ứng viên mới với các biểu hiện khác biệt giữa giống IAPAR59 và Rubi trong điều kiện khô hạn. Trong điều kiện khô hạn, các gen CaSTK1 (protein kinase), CaSAMT1, CaSLP1 (phát triển thực vật) và CaMAS1 (sinh tổng hợp ABA) được kích hoạt trong giống IAPAR59 nhưng không biểu hiện ở giống Rubi. Điều thú vị là sự biểu hiện của các gen chuyển hóa protein - lipid (nsLTP) cũng được kích hoạt cao hơn trong điều kiện hạn hán ở giống IAPAR59. Điều này có thể liên quan đến các lớp biểu bì dày quan sát được trên bề mặt lá abaxial ở giống IAPAR59 so với giống Rubi.

Các gen ứng viên đã được lựa chọn và biểu hiện khác nhau của chúng đã được khẳng định trong các điều kiện khô hạn. Việc xác định các gen này sẽ giúp nâng cao hiểu biết của chúng ta về khả năng chịu hạn ở cây cà phê.

Để biết thêm thông tin, đọc toàn văn nghiên cứu tại BMC Plant Biology.
Nguồn: www.isaaa.org