ASA ĐỀ XUẤT VỚI APHIS SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Hiệp hội đậu tương Hoa Kỳ (ASA) đã đệ trình ý kiến của mình lên Cơ quan Dịch vụ kiểm dịch Động vật và Thực vật (APHIS) về đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến cây trồng công nghệ sinh học. APHIS thông báo vào tháng Hai rằng họ sẽ tiến hành một nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế theo chương trình như là một phần của nghiên cứu toàn diện về Quy định số 340 về cây trồng công nghệ sinh học.
ASA ủng hộ mục tiêu cập nhật các quy định để phản ánh những thay đổi trong môi trường đối với sự phát triên và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học. Với quan điểm của mình, ASA nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào trong quy định nên hướng tới việc giải quyết các vấn đề cụ thể một cách rõ ràng và minh bạch.

Các ý kiến cũng cho rằng vấn đề này là cực kỳ quan trọng trong việc Hoa Kỳ sản xuất đậu tương, kể từ khi Hoa kỳ xuất khẩu hơn một nửa sản lượng đậu tương hàng năm và hơn 90 phần trăm các giống trồng trong nước là đậu tương biến đổi gen. Một sự thay đổi đột ngột hoặc bất ngờ trong chính sách quy định có thể ngăn chặn việc giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học mới ở Hoa Kỳ khi gần như tất cả các nước không có bất kỳ phản đối nào với sự có mặt của các tính trạng chưa được phê duyệt. Điều này sẽ chấm dứt một cách có hiệu quả việc phát triển và giới thiệu các sản phẩm mới.

Để có thêm thông tin, đọc thư và tin tức trên ASA website.
Nguồn: www.isaaa.org