Các chuyên gia công nghệ sinh học thực vật quốc tế cân nhắc về các quy định trong công nghệ chọn tạo giống mới

Một cuộc thăm dò liên quan đến các chuyên gia công nghệ sinh học thực vật quốc tế đã được tiến hành để xác định cách tiếp cận các quốc gia khác nhau để tối đa hóa tiềm năng của các công nghệ chọn giống mới hiện tại và tương lai và các sản phẩm của nó. Một phát hiện quan trọng nói rằng các mô hình dựa trên sản phẩm hoặc hệ thống sản phẩm / quy trình kép được xem là khuôn khổ phù hợp tiềm năng để điều chỉnh các sản phẩm chỉnh sửa gen.
Dựa trên nghiên cứu, việc áp dụng công nghệ chỉnh sửa gen phụ thuộc vào khung quy định xác định và có thể dẫn đến các quyết định nhất quán. Do đó, ý kiến ​​của 113 chuyên gia công nghệ sinh học thực vật đã được thu thập, và kết quả cho thấy sản phẩm của các công nghệ chọn giống mới tạo ra tác động đến cách nông dân và người tiêu dùng quyết định mức độ rủi ro hoặc giá trị của công nghệ. Các kết quả khác tiết lộ rằng có một sự đồng thuận mới cho rằng các quy trình pháp lý cần phải đổi mới để giải quyết các thách thức tạo cơ hội cho các kỹ thuật mới.
Khi so sánh các quy định dựa trên sản phẩm và quy định dựa trên hệ thống quá trình tạo ra sản phẩm, các chuyên gia nói rằng phương pháp đánh giá an toàn trước đây là phương pháp duy nhất có giá trị về mặt khoa học trong khi các phương pháp sau này có thể không theo kịp các công nghệ mới. Khuyến nghị của họ là đưa ra tiếng nói chung cho bất kỳ sự đồng thuận kết quả nào với các quan điểm khác nhau được tổ chức dựa trên nước xuất xứ, vì nghiên cứu cho thấy chuyên môn và khu vực có ảnh hưởng đến các xem xét về thương mại, nhưng không ảnh hưởng đến những đổi mới trong nông nghiệp, các xem xét trên toàn cầu không ảnh hưởng đến việc các kỹ thuật chọn giống mới cần được quy định như thế nào. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chìa khóa để tối đa hóa tiềm năng chỉnh sửa gen là thông qua tính minh bạch theo quy định và đối thoại mở.
Đọc toàn bộ bài viết trong Biotechnology Reports.
 
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=5/20/2020