Công nghệ CRISPR-Cas9 tiết lộ chức năng của OsRhoGDI2

Các nhà khoa học của Đại học Henan Normal đã sử dụng CRISPR-Cas9 để xác định chức năng của OsRhoGDI2 trong cây lúa. Kết quả được công bố trên Tạp chí Công nghệ sinh học Trung Quốc.
OsRhoGDI2 đã được phân lập như là một protein giả định của thành viên họ protein Rho trong cấu trúc bông lúa, nhưng vai trò của nó vẫn chưa rõ ràng. Do đó, Kaijie Wang và nhóm nghiên cứu đã phát triển các đột biến loại bỏ OsRhoGDI2 bằng công nghệ CRISPR-Cas9. Phân tích trình tự của các đột biến cho thấy sự thay thế hoặc loại bỏ các nucleotit xảy ra gần với các mục tiêu của gen chỉnh sửa ở cây lúa. Phân tích các đặc tính vật lý cho thấy cây lúa bị loại bỏ OsRhpGD12 có chiều cao cây thấp hơn cây đối chứng. Điều này đã được xác nhận thêm bằng phân tích thống kê, trong đó chỉ ra rằng việc giảm đáng kể chiều cao của cây là rõ ràng trong các phân nhánh thứ cấp. Những phát hiện này cho thấy gen OsRhoGDI2 có liên quan đến sự điều chỉnh chiều cao của cây lúa.
 
Đọc tóm tắt nghiên cứu tại National Center for Biotechnology Information (tiếng Anh) và tại Chinese Journal of Biotechnology (tiếng Trung).

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=5/13/2020