Viện nghiên cứu và hiệp hội kêu gọi EU xem xét lại lập trường về chỉnh sửa gen

Tổ chức Nông nghiệp bền vững châu Âu thông qua Mạng lưới chỉnh sửa gen (EU-SAGE) và các thành viên từ 132 viện nghiên cứu và hiệp hội châu Âu kêu gọi Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu xem xét lại lập trường của họ về chỉnh sửa gen, đây là một trong những công cụ cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trong một tuyên bố mở, mạng lưới EU-SAGE cho biết, việc phát triển các giống cây trồng mới cần các công cụ an toàn, dễ dàng và nhanh chóng, và bổ sung mới nhất cho các công cụ này là chọn giống chính xác hay chỉnh sửa gen.
 
Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật chọn giống chính xác đã bị dừng ở châu Âu vào ngày 25 tháng 7 năm 2018, do phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu đã đặt tất cả các loại cây trồng được phát triển thông qua kỹ thuật này theo các quy định nghiêm ngặt về GMO, ngay cả khi không có DNA ngoại lai được đưa vào các loại cây trồng.
 
Tuyên bố mở khuyến nghị mạnh mẽ những điều sau đây cho Hội đồng Châu Âu, Nghị viện Châu Âu và Ủy ban Châu Âu:
 
• Các nhà khoa học châu Âu đề nghị sửa đổi Chỉ thị GMO hiện tại để phản ánh đúng những hiểu biết và bằng chứng khoa học hiện tại về chỉnh sửa gen.
 
• Chỉnh sửa gen cung cấp một loạt các giải pháp để lựa chọn các loại cây trồng hiệu quả hơn với điều kiện khí hậu, ít phụ thuộc vào phân bón và thuốc trừ sâu và giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các thành viên đề nghị Ủy ban châu Âu tán thành thông điệp của họ vì lợi ích và quyền lợi của tất cả công dân EU.
 
• Có một nhu cầu cấp thiết cho việc hài hòa khung pháp lý trên toàn thế giới.
 
• Một kịch bản cho sản xuất thực phẩm châu Âu bao gồm tầm quan trọng của các cách tiếp cận sáng tạo, hiệu quả hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị là cần thiết.
 
Để biết thêm chi tiết, đọc tại news release from VIB. Xem nội dung tại open statement here.