Các nhà khoa học mô tả quy trình chỉnh sửa gen đa kênh ở cây ngô

Các nhà khoa học của Đại học Massachusetts Amherst đã phát triển một tập hợp đầy đủ các quy trình hướng dẫn CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa gen của cây ngô. Chi tiết về các quy trình được công bố trong Bio-Protocol.
CRISPR-Cas9 đã được biết đến như một công cụ hiệu quả để chỉnh sửa gen, khiến nhiều nhà nghiên cứu muốn sử dụng công cụ này để nhắm mục tiêu chỉnh sửa nhiều gen. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã phát triển các vectơ nhắm vào nhiều locus gen từ một sự kiện biến đổi duy nhất. Một trong những hệ thống được đề xuất được gọi là MoClo, là một công trình tách dòng Golden Gate và đặc biệt phù hợp để thiết kế các quy trình Cas9 đa kênh lớn hơn.
Jarret Man và Madelaine Bartlett đã mô tả các bước để thiết kế và xây dựng các quy trình hướng dẫn tùy chỉnh nhắm vào bất kỳ số lượng locus ngô nào bằng cách sử dụng các thành phần và cú pháp tiêu chuẩn MoClo. Hướng dẫn sử dụng cho các loại ngô và lúa gạo U6 để điều khiển biểu hiện RNA cũng được cung cấp.
Đọc chi tiết về Procotol trong Bio-Protocol.