Các nhà khoa học sử dụng CRISPR-Cas9 để chỉnh sửa một nucleotide ở lúa gạo

Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Pennsylvania đã sử dụng CRISPR-Cas9 để thực hiện chỉnh sửa một nucleotide trong lúa gạo mà không gây ra sự phá vỡ chuỗi kép. Kết quả được công bố trên tạp chí aBiotech.
Kubuddin Molla và các đồng nghiệp đã chỉnh sửa vị trí gốc adenine sử dụng công cụ CRISPR-Cas9 (ABEs) để tạo ra các đột biến điểm chính xác trong hai gen lúa, OsWSL5OsZEBRA3, đóng vai trò trong phát triển lục lạp lúa. Phương pháp này cho phép các đột biến điểm được thiết kế chính xác, được di truyền ổn định cho các thế hệ tiếp theo. Sự thay đổi một nucleotide dẫn đến thay đổi axit amin đơn và kiểu hình liên kết gen wsl5z3, biểu hiện bằng lá sọc trắng và lá màu xanh nhạt / xanh đậm, tương ứng. Bằng các kỹ thuật chọn giống tự thụ và di truyền phân ly, trong một khoảng thời gian ngắn đã thu nhận được các đột biến wsl5z3 không mang gen chuyển.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các phương pháp được sử dụng có thể tạo ra đột biến điểm ở nhiều gen mục tiêu trong một vị trí chỉnh sửa duy nhất và là công cụ chỉnh sửa gen hiệu quả để cải tiến cây trồng.
Đọc thêm các nghiên cứu trong aBIOTECH.