Các nhà khoa học sử dụng công nghệ TALENs để chỉnh sửa gen đích ở khoai tây

Đại học Osaka và các đối tác đã báo cáo chỉnh sửa gen ở khoai tây bằng cách sử dụng các yếu tố kích hoạt phiên mã (TALENs). Kết quả được công bố trên tạp chí Công nghệ sinh học thực vật.
Chỉnh sửa gen bằng cách sử dụng các công cụ CRISPR 9 (CRISPR-Cas9) và TALEN rất hữu ích trong chọn giống cây trồng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã lây nhiễm khoai tây với Agrobacterium tumefaciens chứa vec tơ biểu hiện TALEN mang gen sterol side chain reductase 2 (SSR2) và tái sinh chồi không qua giai đoạn chọn lọc. Điều này dẫn đến các dòng được tái sinh với gen SSR2 bị bất hoạt và không có gen chuyển TALEN, cho kết quả biểu hiện gen tạm thời.
Dựa trên các kết quả đó, các đột biến của vi khuẩn Agrobacterium có khả năng đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để sửa đổi bộ gen thực vật dị hợp tử.
Đọc chi tiết bài báo trong Plant Biotechnology.
 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=7/22/2020