So sánh giữa ngô GM và ngô truyền thống cho thấy không có sự khác biệt về thành phần và các đặc tính nông học

Ngô biến đổi gen (GM) nhằm kiểm soát sâu hại rễ đã được phân tích và so sánh với các giống ngô không biến đổi gen cũng như ngô thương mại. Kết quả cho thấy ngô GM tương tự với các giống ngô không biến đổi gen.
 
Giống ngô GM DP1111 được phát triển với các đặc điểm như kháng sâu đục rễ và chịu glufosine. Nó đã trải qua khảo nghiệm đồng ruộng tại nhiều địa điểm vào năm 2018 và được trồng ở 12 địa điểm khác nhau được chọn để đại diện cho các vùng trồng ngô chính của Hoa Kỳ và Canada. Hạt và thức ăn gia súc được thu hoạch từ các khảo nghiệm đồng ruộng đã trải qua đánh giá các đặc điểm nông học tiêu chuẩn và các phân tích thành phần bằng cách so sánh sau đó với kiểm soát gần như không biến đổi gen của ngô GM cũng như ngô thương mại không biến đổi gen.
 
Kết quả cho thấy các đặc điểm nông học tiêu chuẩn có ý nghĩa thống kê so với ngô đối chứng, nhưng không liên quan về mặt sinh học sau khi sử dụng phương pháp tỷ lệ phát hiện sai (FDR). Các phân tích thành phần cũng có ý nghĩa thống kê, nhưng các giá trị phân tích nằm trong phạm vi biến thiên tự nhiên sau khi điều chỉnh bằng phương pháp FDR. Điều này kết luận rằng thành phần của ngũ cốc và thức ăn thô xanh của ngô GM DP1111 tương đương với ngô thông thường. Nó cũng hỗ trợ các kết quả được tạo ra từ hơn 25 năm canh tác cây trồng GM, trong đó tuyên bố rằng không có thay đổi liên quan đến thành phần sinh học đã được xác định có liên quan đến sự phát triển của cây GM.
 
Đọc kết quả chi tiết của nghiên cứu trong GM Crops and Food.