THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT TIÊU CHUẨN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT TIÊU CHUẨN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021
STT Họ và tên ứng viên Chức danh đăng ký Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ
1 Trịnh Xuân Hoạt PGS Nông nghiệp/Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật 7/7/7
2 Lê Đức Thảo PGS Nông nghiệp/Nông học Viện Di truyền Nông nghiệp 7/7/7
       Mọi ý kiến thắc mắc gửi bằng văn bản về Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội trước ngày 11/12/2021.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ
GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
(Đã ký và đóng dấu)
Bản gốc của Thông báo theo file đính kèm tại đây.