Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Thực vật

I.Giới thiệu chung