Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen

I. Giới thiệu chung:

- Địa điểm trụ sở chính: Viện Di truyền Nông nghiệp, Từ Liêm, Hà Nội

Trưởng phòng

TS. Lưu Minh Cúc 

Email: cucchi04@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng “Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen”được quy định trong Quyết định số 1486/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng:
      Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen có chức năng Giám định, đánh giá, nghiên cứu phát triển phương pháp, quy trình về sinh vật và sản phẩm biến đổi gen

Nhiệm vụ:
    Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật.
    Nghiên cứu phát triển phương pháp xác định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
    Thực hiện tư vấn, dịch vụ phân tích, đánh giá về sinh vật và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen phù hợp với năng lực chuyên môn của Phòng và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được đầu tư theo quy định pháp luật.
    Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tập huấn, đào tạo, hợp tác quốc tế về đánh giá sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo quy định.
    Quản lý nhân sự, trang thiết bị, con dấu và nguồn lực khác được giao theo quy định pháp luật.
    Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.
Chính sách chất lượng: Ban Lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp, Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen cam kết:


“CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÂN TÍCH SINH VẬT VÀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN VÀ KỊP THỜI, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG”

Để thực hiện phương châm này, chúng tôi cam kết luôn:

  •     Xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005. 
  •     Không ngừng đổi mới và tự hoàn thiện nhằm mang đến niềm tin, sự hài lòng cho quý khách hàng.
  •     Hướng đến triết lý: Chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến và hướng đến nhu cầu, mong đợi từ phía khách hàng.
  •     Đảm bảo Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượngđượctất cả nhân viên thấu hiểu, được định kỳ xem xét và điều chỉnh, cải tiến để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Các chỉ tiêu phân tích sinh vật và sản phẩm biến đổi gen:
1.    Phân tích sinh vật và sản phẩm biến đổi gen bằng promoter CaMV35S sử dụng Realtime PCR.
2.    Phân tích sinh vật và sản phẩm biến đổi gen bằng T-nos sử dụng Realtime PCR.
3.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô GA21 bằng Realtime PCR.
4.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô NK603 bằng Realtime PCR.
5.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô MON89034 bằng Realtime PCR.
6.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô Bt11 bằng Realtime PCR.
7.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô MIR162 bằng Realtime PCR.
8.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện đậu tương MON89788 bằng Realtime PCR.
9.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện đậu tương MON87701 bằng Realtime PCR.
10.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện đậu tương GTS 40-3-2 bằng Realtime PCR.