Nghiên cứu chọn tạo giống nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị hàng hóa cao

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị hàng hóa cao
Chương trình: Phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.
Mục tiêu: - Thu thập, phân lập, lai tạo, đánh giá được đa dạng di truyền các nguồn gen nấm (chủng nấm bản địa, chủng nấm nhập nội), xác định các nguồn gen ưu tú (nấm Rơm, nấm Sò, nấm Mộc nhĩ, nấm Mỡ, nấm Đùi Gà, nấm Linh chi);
- Tuyển chọn và công nhận từ 1- 2 giống/mỗi loại nấm mới năng suất nấm cao hơn giống đang trong sản xuất từ 15 - 20%, chất lượng ngon, giòn có vị thơm
- Xây dựng quy trình nhân giống, nuôi trồng thương phẩm cho mỗi giống nấm mới, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15%.
- Xây dựng 2-3 mô hình sản xuất giống nấm mới/loại nấm, quy mô 20 - 30 tấn giống nấm thương phẩm/năm.
- Đào tạo 03 cán bộ kỹ thuật về công nghệ chọn tạo, nhân giống nấm ở ngoài nước.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Giống nấm mới năng suất và chất lượng cao. Cụ thể:
+ Nấm rơm: Năng suất đạt 150kg nấm tươi/tấn nguyên liệu, tăng 15% so với giống hiện có cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Phía Bắc.
+ Nấm sò: Năng suất đạt 650kg nấm tươi/tấn nguyên liệu khô, tăng 15% so với giống hiện có, biên độ nhiệt rộng thích ứng với các vùng sinh thái khác nhau.
+ Nấm mộc nhĩ: Năng suất trung bình đạt 700kg nấm tươi/1 tấn nguyên liệu khô, tăng 15-20% so với giống hiện có cho các tỉnh phía Bắc và Đông Nam Bộ.
+Nấm mỡ: Năng suất đạt 300kg nấm tươi/ 1tấn nguyên liệu khô, tăng 15% so với giống hiện có.
+ Nấm đùi gà:Năng suất đạt 250 kg nấm tươi/ tấn nguyên liệu khô, tăng 15% so với giống hiện có, chất lượng tốt, ổn định.
+ Nấm Linh chi:Năng suất 30 kg nấm khô/ tấn nguyên liệu khô, tăng 15% so với giống hiện có và phù hợp với các điều kiện sinh thái. Có mùi thơm, hàm lượng các hoạt chất dược liệu tương đương với sản phẩm của các nước khác.
- Mô hình sản xuất thương phẩm các giống nấm mới: 2 mô hình/loại nấm.
- Quy trình công nghệ nhân giống cho các giống nấm mới: 06 quy trình/06 loại nấm.
- Quy trình công nghệ nuôi trồng cho các giống nấm mới: 06 quy trình/06 loại nấm.
- 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành; báo cáo Hội nghị Khoa học toàn Quốc; Hội nghị hoặc Tạp chí Quốc tế.
- Đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Di truyền học, Chọn tạo giống...
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Xuân Hội