Thông tin Công nghệ sinh học

HỌC GIẢ NOBEL ỦNG HỘ BIẾN ĐỔI GEN

​(Thông tin thêm về nội dung bức thư của hơn 100 học giả Nobel phản đối các chương trình của Greenpeace chống lại biến đổi gen)
 

GEN PTRA/NINV CỦA CAM ĐẮNG QUY ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU NHIỀU YẾU TỐ BẤT LỢI PHI SINH HỌC

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 6 tháng 4 năm 2016 

NÔNG DÂN CHÂU PHI TRỒNG 3,5 TRIỆU HA CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NĂM 2015

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 20 tháng 4 năm 2016

SỰ CHẤP NHẬN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN TĂNG LÊN CÙNG VỚI MỨC ĐỘ GIÁO DỤC VÀ THU NHẬP

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 20 tháng 4 năm 2016

EFSA ĐƯA RA QUAN ĐIỂM KHOA HỌC TRÊN VIỆC ÁP DỤNG BÔNG BIẾN ĐỔI GEN CỦA DOW AGROSCIENCES

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 20 tháng 4 năm 2016

USDA TUYÊN BỐ CÁC GIỐNG NẤM TẠO RA BẰNG CÔNG NGHỆ CHỈNH SỬA GEN KHÔNG BỊ KIỂM SOÁT

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 20 tháng 4 năm 2016

KỶ NIỆM NGÀY TRÁI ĐẤT VỚI CÁC THÀNH TỰU CỦA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 27 tháng 4 năm 2016

ASA ĐỀ XUẤT VỚI APHIS SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Bản tin cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 27 tháng 4 năm 2016