Thông tin Công nghệ sinh học

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG ENZYME CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

Chỉnh sửa gen để phát triển cà chua cay GM

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 16 tháng 1 năm 2019

IRRI ĐƯỢC CÔNG NHẬN XUẤT SẮC TRONG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

NIGERIA TIẾN TỚI THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

BÍ ẨN GEN NGÔ 58 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019

CÔNG NGHỆ MỚI CHO THẤY NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC VỀ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 23 tháng 1 năm 2019