Thông tin Công nghệ sinh học

CRISPR-CAS9 VÀ ĐộT BIếN CÓ CHủ ĐÍCH GEN GMFT2A LÀM TRÌ HOÃN TRổ BÔNG ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017 

CÁC NHÀ DI TRUYỀN SỬ DỤNG CRISPR ĐỂ CHÍNH XÁC HÓA XUNG ĐỘT TRONG CHỌN GIỐNG CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ Sinh học ngày 24 tháng 05 năm 2017