Thông tin Công nghệ sinh học

SIÊU BIểU HIệN CủA PAC1 GIÚP CảI THIệN TÍNH KHÁNG VI RÚT CủA ĐậU TƯƠNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

CÁC NHÀ KHOA HọC TIếT Lộ CÁCH THựC VậT CảM NHậN NHIệT Độ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

Các nhà nghiên cứu sử dụng CRISPR-CAS9 để chỉnh sửa gen của chuối Cavendish

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 5 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁONổI BậT CủA USDA Về ĐổI MớI CÔNG NGHệ

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

LÚA MÌ BIếN ĐổI GEN PM3E CHO THấY TÍNH KHÁNG CAO ĐốI VớI BệNH PHấN TRắNG

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

CRISPR-CAS9 CHO THấY VAI TRÒ CủA SLPHO1;1 TRONG DINH DƯỡNG PHốT PHÁT CủA CÂY CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 12 tháng 12 năm 2018

Các nhà khoa học khám phá ra cách làm cho cây lúa nhân đôi giống hệt thông qua hạt giống

Bản tin Cây trồng công nghệ sinh học ngày 19 tháng 12 năm 2018