Ban lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp

 

 
    1. 
PGS. TS. Phạm Xuân Hội                     

     Viện Trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

     Điện thoại cơ quan:  (0243) 754. 47.12                                

     Email: xuanhoi.pham@gmail.com

 

 

    2. PGS. TS. Đặng Trọng Lương    

    Chức vụ: Phó Viện Trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

    Điện thoại cơ quan:  (0243). 754. 07.64.           

    Email:luongdt2001@yahoo.com

     3. PGS. TS. Khuất Hữu Trung    

     Chức vụ: Phó Viện Trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp

     Điện thoại cơ quan:  

     Email: khuathuutrung@yahoo.com