Thông tin Công nghệ sinh học

BÁO CÁO: SẢN LƯỢNG NGÔ Ở PHILIPPINE TĂNG CHỦ YẾU LÀ DO SỬ DỤNG HÁT GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA GEN KHÁNG NGẬP, HẠN VÀ SÂU BỆNH Ở CÂY LÚA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 21 tháng 03 năm 2018 

SIÊU BIỂU HIỆN GEN SLMAPK1 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở CÀ CHUA

Bản tin Cây trồng Công nghệ sinh học ngày 28 tháng 03 năm 2018