Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2013

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2013
2013
 1. Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm (2013). Nghiên cứu chuyển gen kháng sâu vào phôi hợp tử chưa trưởng thành của các dòng ngô lai F1. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2(41): 55-60.
 2. Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Lê Thị Mai Hương, Phạm Thị Hương, Lê Thị Thu Về, Lê Thị Lan, Nguyễn Chiến Hữu, Lê Huy Hàm (2013). Nghiên cứu biến nạp gen kháng hạn vào một số dòng ngô chọn lọc thông qua vi khuẩn Agrobacterium. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2(41): 61-67.
 3. Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Tuấn Anh (2013). Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức phân tử của một số giống bạch đàn và keo lai phục vụ công tác chọn giống cây nguyên liệu giấy. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 3(42): 125-132.
 4. Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Anh Vũ, Phùng Thị Thu Hà, Lê Huy Hàm (2013) Nghiên cứu tạo giống ngô biến đổi gen kháng sâu. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, Nhà XB Nông nghiệp: 409-415.
 5.  Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Lê Thị Mai Hương, Lê Thị Lan, Nguyễn Chiến Hữu, Lê Huy Hàm (2013). Nghiên cứu tạo giống ngô chịu hạn bằng công nghệ gen. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, Nhà XB Nông nghiệp: 402-408.
 6.  Nguyễn Anh Vũ, Lương Thanh Quang, Nguyễn Hữu Kiên, Bùi Thúy Hiền, Dương Tuấn Bảo, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Trung Anh, Đỗ Như Quỳnh, Trần Quốc Bảo, Vũ Hoàng Nam, Trần Thu Cúc, Phạm Thị Lý Thu, Lê Huy Hàm, Nguyễn Văn Đồng (2013). Phân lập và thiết kế vector phục vụ công tác chọn tạo giống cây trồng biến đổi gen có khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, Nhà XB Nông nghiệp: 255-262.
 7. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Lý Thu, Lê Huy Hàm, Trần Phan Lam Sơn (2013). Những kết quả gần đây về nghiên cứu chức năng gen đậu tương trong điều kiện khô hạn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 747-751.
 8. Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Hương, Lê Thị Lan, Lê Huy Hàm (2013). Kết quả nghiên cứu, phân tích và đánh giá các dòng ngô chuyển gene kháng sâu. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 1079-1083.
 9. Hồ Mạnh Tường, Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Thành Luân, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn (2013). Thiết kế vector mang gen cry1ac và epsps phục vụ tạo cây chuyển gen kháng côn trùng và chất diệt cỏ Glyphosate. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 1133-1137.
 10. Lưu Thị Ngọc Huyền, Phùng Tôn Quyền, Vũ Đức Quang (2013), Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2(41): 20-25.
 11. Lưu Minh Cúc, Phạm Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Trang, Lưu Thị Ngọc Huyền, Đồng Thị Kim Cúc. (2013). Phân tích quan hệ di truyền một số giống lạc bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2(41): 38-42.
 12. Lưu Minh Cúc, Lưu Thị Ngọc Huyền, Lê Huy Hàm (2013). Ứng dụng công nghệ sinh học trong xác định tính đồng nhất, tính khác biệt và tính ổn định của lúa phục vụ cho khảo nghiệm DUS. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, Nhà XB Nông nghiệp: 248-254.
 13. Lưu Thị Ngọc Huyền, Lê Hùng Lĩnh, Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Minh Cúc, Vũ Đức Quang, Lê Huy Hàm (2013). Chọn tạo giống lúa chịu mặn và chịu ngập bằng công nghệ chỉ thị phân tử. . Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất, Nhà XB Nông nghiệp: 1282-1285.
 14. Lưu Minh Cúc, Lưu Thị Ngọc Huyền, Lê Huy Hàm (2013). Xây dựng ngân hàng dữ liệu SSR của 180 giống lúa địa phương và trồng phổ biến ở Việt Nam. . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 710-714.Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Thị Ngọc Huyền, Lê Huy Hàm (2013). Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc thơm chịu mặn cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 812-816.
 15. Lưu Thị Ngọc Huyền, Lưu Minh Cúc, Lê Huy Hàm (2013). Tăng cường tính chịu mặn của giống lúa AS996 bằng phương pháp chỉ thị phân tử và lai hồi giao (MABC). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 857-861.
 16. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Võ Thị Minh Tuyển, Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Hồng, Trần Huy Dũng, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2013). Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gen kháng bạc lá Xa7, Xa21 trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp (tr3-tr9).
 17. Hà Thị Thúy, Trần Thị Hạnh, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến nuôi cấy và duy trì mô sẹo phôi hóa của một số giống cam quýt khác nhau. Tạp chí. Khoa học và Công nghệ. ( số 17. 2013).
 18. Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Trần Thị Hạnh, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo giống bưởi và cam không hạt bằng công nghệ sinh học. Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ nhất. (số 6- 2013) .
 19. Hà Thị Thúy, Trần Thị Hạnh, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu xây dựng và phát triển quy trình sản xuất giống mía sạch bệnh theo quy mô công nghiệp bằng công nghệ tế bào. Hội thảo quốc gia về KH cây trồng lần thứ nhất.
 20. Hà Thị Thúy, Lê Quốc Thanh, Phạm Văn Dân, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Việt Hà, Đỗ Năng Vịnh, Nguyễn Tuấn Phong. Kết quả đánh giá một số giống lúa Japonica nhập nội tại tỉnh Yên Bái. Hội thảo quốc gia về KH cây trồng lần thứ nhất. (Hội thảo Quốc gia vể KH Cây trồng lần thứ nhất).
 21. Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Đỗ Năng Vịnh. Kết quả khảo nghiệm giống Cam BH ở một số vùng sinh thái khác nhau. Tạp trí NN& PTNT chuyên đề giống cây trồng vật nuôi. Tháng 6-2013 chuyên đề giống cây trồng vật nuôi.
 22. Lê Huy Hàm, Lê Đức Thảo. Một số vấn đề về ứng dụng công nghệ trong ngành trồng hoa và định hướng thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất công nghệ cao Đà lạt - vùng phụ cận”, UBND tỉnh Lâm Đồng, 3/2013.
 23. Trần Hoài Hương, Nguyễn Thị Kim Lý. Kỹ thuật nhân giống hoa Dã yên thảo (Petunia hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào (2013). Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(41).
 24. Khuất Hữu Trung, Lê Huy Hàm, Sarah Ayling, Mario Caccamo (2013). Kết quả giải trình tự, xây dựng cơ sở dữ liệu genome một số giống lúa địa phương của Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 256-260.
 25. Trần Duy Dương, Khuất Hữu Trung, Trần Duy Vương, Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Than h Thủy (2013). Đánh giá tính đa dạng di truyền của tập đoàn hoa lan Hoàng thảo (Dendrobium sp.) bản địa bằng chỉ thị phân tử PCr-RAPD. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 756-760.
 26. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thúy Điệp, Kiều Thị Dung, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2013), “Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn lúa chịu hạn của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR”. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1, 2013, tr. 12-18.
 27. Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, Dương Xuân Tú, Ngô Doãn Đảm, Nguyễn Thị Thúy Hoài (2013) “Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn khoai lang bằng chỉ thị phân tử SSR”. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8, 2013, tr. 36-42.
 28. Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Thị Ngọc Huyền, Lê Huy Hàm (2013). Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc thơm chịu mặn cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ: 812-816.
 29. Pham Thi Bao Chung, Nguyen Van Manh, Mai Quang Vinh, Le Duc Thao, Le Huy Ham, Le Thi Anh Hong (2013). The initial results of improving soybean variety DT2008 through ion beam irradiation. Tạp chí Nuclear Science and Technology.
 30. Mai Quang Vinh, Pham Thi Bao Chung, Nguyen Van Manh, Le Thi Anh Hong (2013). Creating mutant soybean variety DT2008 with drought tolerance through gamma irradiation. Tạp chí Nuclear Science and Technology.