Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2011

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2011
2011
 1. Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm (2011), “Kết quả bước đầu trong nghiên cứu chuyển gen kháng nguyên Hemagglutinin của virus H5N1 vào bèo tấm Spirodela polyrrhiza bằng súng bắn gen”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 9(30): 100-104.
 2. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Phạm Thị Kim Hạnh.  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào trong nhân nhanh invitro giống lan Hoàng Thảo bản địa. Tạm trí KH&CN. ( số 21- 2011).
 3. Khổng Ngân Giang, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Thành Đức, Hà Thị Thúy, Pascal Gantet. Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu, Đánh giá các dòng lúa chuyển gen siêu biểu hiện và bất hoạt yếu tố phiên mã OsMADS26. tạp trí Công nghệ sinh học( tập 9 số 2 2011).
 4. Nguyễn Thị Lang, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Lưu Thị Ngọc Huyền, Lương Minh Châu, Bùi Chí Bửu (2011). Nghiên cứu vật liệu khởi đầu cho chọn giống lúa chống chịu rầy nâu (Nilaparvât lugens) tại đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 15: 15-23.
 5. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Sách: “Kỹ thuật sản xuất một số loại hoa”. NXB Nông nghiệp năm 2011.
 6. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương DT2001. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 7(28), 2011, tr.26-29.
 7. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương rau DT02. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 7(28), 2011, tr.26-29.
 8. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương rau DT08. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 7(28), 2011, tr.26-29.
 9. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 7(28), 2011, tr.26-29.
 10. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Bùi Trọng Thủy, Vũ Đức Quang. Khảo sát tính kháng của một số tổ hợp các gen kháng bệnh bạc lá lúa . Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số18/2011, trang 13-17.
 11. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Vũ Văn Liết. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và một số yếu tố tác động đến hiệu quả nuôi cấy bao phấn giống lúa Indica. Tạp chí Khoa học và phát triển 2011; số 5: trang: 751 -759; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
 12. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Phan Quốc Mỹ, Vũ Văn Liết. Kết quả chọn tạo giống lúa DT45. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi – tập 2, 12/2011, tr53-58.
 13. Lê Ngọc Triệu, Lê Tiến Thành, Khuất Hữu Trung, Lê Huy hàm, “Ảnh hưởng của bức xạ tia X, tia gamma 60Co và chùm tia proton đến khả năng sống và phát sinh một số đột biến kiểu hình ở hoa cúc (chrysanthemum Ramat,)”, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 14, 2011, tr 16-21.
 14. Khuất Hữu Trung, Bùi Văn Hiệu, Trần Duy Cường, Nguyễn Thị Ly, Nguyễn Thúy Điệp, Kiều Thị Dung, Nguyễn Thị Phương Đoài, Đặng Trọng Lương, Lê Huy Hàm, “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa chịu mặn bản địa của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)”. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23, 2011, tr. 17-22.
 15. Nguyễn Tiến Thăng, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Xuân Viết, Nguyễn Minh Công, “Đánh giá đa dạng di truyền và xác định gen mùi thơm của tập đoàn dòng lúa chất lượng ưu tú chọn lọc từ tổ hợp lai giữa dòng Tám Xuân Đài đột biến và dòng Dự Hải Hậu đột biến bằng kĩ thuật phân tử. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17, 2011, tr. 3-8.