Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2012

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2012
2012
 1. Phạm Thị Lý Thu, Trần Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị Hương, Nguyễn Văn Đồng, Lê Huy Hàm (2012), “Thiết kế vector nhị thể mang gen mã hóa kháng nguyên Hemagglutinin của virus H5N1 và chuyển vào bèo tấm », Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 9 (39): 138-144.
 2. Lưu Thị Ngọc Huyền (2012). Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu cho đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 3: 13-22.
 3. Lưu Minh Cúc, Lưu Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Đức Thành, Vũ Đức Quang (2012). Xây dựng bộ chỉ thị phân tử đặc hiệu để dánh giá, phân biệt các giống lúa hỗ trựo cho khảo nghiệm DUS. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 7: 33-41.
 4. Lưu Thị Ngọc Huyền (2012). Quy tụ QTL Saltol vào giống lúa AS996 bằng phương pháp chọn giống nhờ chỉ thị phân tử và lai hồi giao. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 10: 3-9.
 5. Phạm Ngọc Lương, Võ Thị Minh Tuyển, Mai Thế Tuấn. Kết quả chọn tạo giống lúa VDT2. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề: Giống cây trồng, vật nuôi - tập 2, trang 25-31.
 6. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đoàn Trung Dũng, Phan Quốc Mỹ, Vũ Đức Quang. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá”, Hội thảo quốc tế: Định hướng nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 859/08-2012, Trang 291-300.
 7. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Sách: “Kỹ thuật sản xuất một số loại hoa”. Tái bản. NXB Nông nghiệp.
 8. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Kỹ thuật trồng hoa cúc. NXB Nông nghiệp năm 2012.
 9. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Kỹ thuật trồng Đồng tiền. NXB Nông nghiệp năm 2012.
 10. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Kỹ thuật trồng hoa hồng. NXB Nông nghiệp năm 2012.
 11. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Kỹ thuật trồng hoa lily. NXB Nông nghiệp năm 2012.
 12. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt Bulletins: Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng. NXB Nông nghiệp năm 2012
 13. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Sâu bệnh hại hoa và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp năm 2012
 14. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Bulletins: Công nghệ bảo quản hoa sau thu hoạch. NXB Nông nghiệp năm 2012
 15. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc. NXB Nông nghiệp năm 2012
 16. Hoàng Xuân Lam, Nguyễn Thị Kim Lý. Kết quả nghiên cứu và tuyển chọn một số giống phong lan Cattleya nhập nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 6/2010, tr 63-67
 17. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Quy trình kỹ thuật trồng hoa hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2012, tr 26-31.
 18. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Quy trình kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2012, tr 31-36.
 19. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2012, tr 36-40.
 20. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Quy trình kỹ thuật trồng hoa đồng tiền. Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2012, tr 40-44.
 21. Lê Huy Hàm, Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Đức Thảo, N.K.Dadlani, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Thị Lý Thu, Trịnh Xuân Hoạt. Sâu bệnh hại hoa và biện pháp phòng trừ. Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 8/2012, tr 44-47.
 22. Hoàng Xuân Lam, Nguyễn Thị Kim Lý. Kết quả nghiên cứu và tuyển chọn một số giống phong lan Dendrobium nhập nội từ Thái Lan. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3 (33)/2012
 23. Hoàng Xuân Lam, Nguyễn Thị Kim Lý. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của giống hoa phong lan Cattleya “Haadyai delight”. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3 (33)/2012
 24. Lê Đức Thảo. Giới thiệu Dự án Hỗ trợ ngành trồng hoa Việt Nam và định hướng thúc đẩy phát triển sản xuất hoa hàng hóa. Kỷ yếu Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất hoa hàng hóa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu- Thực trạng và giải pháp”, Bộ Khoa học và Công nghệ, 12/2012
 25. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(15), 2012, tr.29-35
 26. Mai Quang Vinh. Một số phương hướng ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học nông nghiệp phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị. Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển và Ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp CNH HĐH tỉnh Quảng Trị”. Sở KHCN Quảng Trị, Tháng 12/2011, Tr. 1-6
 27. Mai Quang Vinh. Một số tiến bộ cây đậu tương phục vụ sản xuất ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội thảo: “Nông nghiệp vùng cao: Thực trạng và Định hướng phát triển”. Viện KHNN VN. Phú thọ, 28-8/2012. Tr. 30-35.
 28. Mai Quang Vinh, Phạm Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh. Kỹ thuật gieo trồng các giống đậu tương mới. NXB. Nông nghiệp, Hà Nội – 2012. 126 Tr.
 29. Trần Đình Long, Mai Quang Vinh, Ngô Phương Thịnh et al.Chọn tạo và phát triển bộ giống đậu tương thích ứng vùng sinh thái, có khả năng trồng 3 vụ, trồng xen đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Kỷ yếu “Viện KHNN VN 60 năm xây dựng và phát triển (1952-2012). NXB Nông nghiệp, Hà Nội – 2012, Tr. 105
 30. Lê Huy Hàm, Mai Quang Vinh, Lê Đức Thảo và cs (Viện Di truyền Nông nghiệp). Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy phát triển đậu nành trên đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội nghị “Phát triển luân canh đậu nành trên đất lúa ở ĐBSCL, Bộ NN-PTNT, Đồng Tháp - 25/01/2013”.
 31. Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, Đặng Đình Hoàn, “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa kháng đạo ôn bản địa của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)”. Tạp chí Hoạt động Khoa học số 6, 2012 (637), tr. 84-87.
 32. Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Tường Miên, Khuất Hữu Trung, Kiều Thị Dung, “Nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa các dòng hoa cúc tạo bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến và các giống gốc thông qua kĩ thuật RAPD-PCR”. Tạp chí Hoạt động Khoa học số 9, 2012 (640), tr. 82-85.
 33. Trần Duy Dương, Khuất Hữu Trung, Lã Tuần Nghĩa, “Đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn lan Hoàng thảo (Dendrobium sp.) bản địa ở phía Nam Việt Nam. Tạp chí Khoa học và phát triển Nông thôn Việt Nam, số 16/2012, tr. 34-39.
 34. Nguyễn Minh Công, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Tiến Thăng, Nguyễn Minh Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tiếp, “Nghiên cứu quan hệ giữa đa dạng di truyền ở mức phân tử (ADN) với đặc điểm nông - sinh học của 24 dòng lai và bố mẹ của chúng. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 18, 2012, tr. 10-18.
 35. Trần Duy Cường, Khuất Hữu Trung, Đặng Thị Thanh Hà, Nguyễn Thúy Điệp, Nguyễn Trường Khoa, Nguyễn văn Tiếp, “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa kháng rầy nâu bản địa của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR (Microsatellite)”. Tạp chí Hoạt động Khoa học số 7, 2012 (638), tr. 89-92.
 36. Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thị Ly, Đặng Thị Thanh Hà, Nguyễn Minh Anh Tuấn, “Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa chất lượng bản địa của Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR vi vệ tinh (Microsatellite)”. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 17, 2012, tr. 26-32.