Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2006

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí trong nước 2006
2006
 1.  Nguyễn Xuân Linh. Kết quả chọn tạo giống hoa layơn DL1 và DL 2. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 2. Nguyễn Xuân Linh. Kết quả tuyển chọn giống phong lan Hồ Điệp (Phalaenopsis). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 3. Nguyễn Xuân Linh. Nghiên cứu ảnh h­ưởng của các chế phẩm đến năng suất, phẩm chất giống cúc CN 97. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 4. Nguyễn Xuân Linh. Kết quả khảo nghiệm một số giống hoa Hồng nhập nội ở vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 5. Nguyễn Xuân Linh. Kỹ thuật nhân giống hoa trồng thảm.Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 6. Nguyễn Xuân Linh. Đánh giá tính thích ứng của các giống hoa trồng thảm ở vụ Xuân Hè tại Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 7. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Đoàn Thanh Huyền. Sử dụng phương pháp nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nhanh dòng TGMS, phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 8. Phạm Thị Thuý, Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Trịnh Toàn. Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống lúa thuộc các phân loài phụ khác nhau bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 9. Phạm Thị Thuý, Phạm Ngọc Lương. Nghiên cứu mối tương quan giữa khoảng cách di truyền với ưu thế lai tính trạng năng suất lý thuyết của một số con lai F1 giữa hai loài phụ IndicaJaponica. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 10. Nhữ Viết Cường, Nguyễn Thế Quyết, Nguyễn Thanh Nga, Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Thị ánh Hồng, Trần Duy Quý. Áp dụng và nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật ELISA nhằm chẩn đoán nhanh, nhậy, đặc hiệu một số loại bệnh hại trong vườn ươm và vườn sản xuất do nấm hại Phytophthora cryptogea gây ra trên hoa đồng tiền kép và salem. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 11. Lê Kim Hoàn, Dương Thu Hương, Nguyễn Đức Doanh, Lê Thị Ánh Hồng. Cải tiến và hoàn thiện các quy trình công nghệ nhân giống in vitro của cây hoa đồng tiền kép bằng phương pháp nuôi cấy lát mỏng tế bào. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 12. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2006
 13. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh (2006). Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Công nghệ sinh học
 14. Cao Thị Huyền Trang, Đỗ Năng Vịnh, Vũ Văn Vụ. Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa, phôi vô tính từ lát cắt bầu nhụy và vòi nhụy giống hoa LiLium Orental Sorbone. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 15. Cao Thị Huyền Trang, Dương Minh Nga, Đỗ Minh Phú, Hà Thị Thuý, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo củ trực tiếp từ lát cắt vảy củ Lily in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 16. Nguyễn Thị Hồng Hải, Hoàng Hoa Long, Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Ngọc Cường. Đặc điểm sinh học và ứng dụng vi khuẩn nội sinh thực vật trong phòng trừ bệnh héo xanh cây trồng do Ralstonia solanacearum. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 18, tr 78-81, 2006.
 17. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2006
 18. Vũ Văn Tiến, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm Lemna aequinoctialis. Tạp chí Công nghệ sinh học 2006
 19. Cao Thị Huyền Trang, Đỗ Năng Vịnh, Vũ Văn Vụ. Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hóa, phôi vô tính từ lát cắt bầu nhụy và vòi nhụy giống hoa LiLium Orental Sorbone. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006
 20. Cao Thị Huyền Trang, Dương Minh Nga, Đỗ Minh Phú, Hà Thị Thuý, Đỗ Năng Vịnh. Nghiên cứu tạo củ trực tiếp từ lát cắt vảy củ Lily in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006.
 21. Phạm Thị Lý Thu, Lê Huy Hàm, Đỗ Năng Vịnh. Hoàn thiện quy trình chuyển gen ở ngô bằng súng bắn gen. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2006.
 22.  Lã Tuấn Nghĩa. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong 20 năm qua (1985-2005). Tạp chí Sinh học, tập 28-số 2, tr. 1-9, 2006.
 23. Đặng Trọng Lương, Vũ Đức Quang, Trần Duy Quý. Phân lập và thiết kế vector mang gen tổng hợp insulon để chuyển gen vào cây lúa mì (Triticum aestivum L). Thông tin CNSH ứng dụng 3, tr 36-40, 2006.
 24. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thúy Điệp và CS. Phát hiện sản phẩm biến đổi gen nhờ kỹ thuật mới Multiplex –PCR và Real Time-PCR. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 8, tr 22-25, 2006.
 25. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thúy Điệp và CS. Chuẩn đoán gen ngoại lai trong cây trồng biến đổi gen bằng kỹ thuật lai ADN và que thử nhanh (QuickTix Strips). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 10, tr 20-23, 2006.
 26. Đặng Trọng Lương, Nguyễn Duy Bình, Hoàng Dương Tùng. Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý an toán sinh học dữ liệu sinh vật biến đổi gen. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13, tr 5-8, 2006.
 27. Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Minh Công, 2006- Kết quả nghiên cứu xây dựng tập đoàn dòng ngô thuần bằng kĩ thuật nuôi cấy bao phấn (giai đoạn 2004-2005). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 24/2006, tr. 40-44.
 28. Trần Duy Vương, Khuất Hữu Trung, Đặng Trọng Lương, Trần Duy Quý, 2006- Đánh giá đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan kiếm tại Việt nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 14/2006, tr. 16-19
 29. Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Trần Ngọc Thanh, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Hồng Chiên, Lê Quốc Hùng, Trịnh Hồng Sơn, Trần Văn Bình, Lê Huy Hàm. Kết quả nghiên cứu tạo giống cây có múi không hạt từ các giống nội địa. kỷ yếu hội nghị tổng kết KH&CN NN. ( Kỷ yếu hội nghị tổng kết KH&CNNN 2001-2005. tháng 10. 2006).