Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2007

Danh mục các công trình công bố trên các tạp chí năm 2007
2007
 1. Lê Như Kiểu, Trần Quang Minh, Phạm Công Minh, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Cường. Tương tác giữa chủng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas monteiilii với các chủng vi khuẩn phân lập từ đất. Tạp chí khoa học và Công nghệ số 5, tr 35-40, 2007.
 2. Đỗ Năng Vịnh và CS. Công nghệ can thiệp RNA (RNAi) gây bất hoạt gen và tiềm năng ứng dụng to lớn. Tạp chí Công nghệ sinh học, 2007.
 3. Nguyễn Văn Khiêm. Tái sinh cây in vitro loài cây Boswellia serrata Roxb nhập nội. Tạp chí Công nghệ Sinh 5 (4)/2007, tr493-503, 2007.
 4. Mai Thạch Hoành, Đỗ Năng Vinh, Hà Phương Thúy và cs. Kết quả khảo nghiệm giống khoai lang DT2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 2007.
 5. Đặng Trọng Lương và CS. Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan Hồ điệp (Phalaenopsis) phục vụ công tác tạo giống Hồ điệp lai ở VN. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2007.
 6. Nguyễn Thị Kim Lý. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng hoa giống Tô liên (Torenia fournieri). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 15/2007 tr 28-31, 2007.
 7. Nguyễn Thị Kim Lý. Đánh giá tính thích ứng và tuyển chọn các giống hoa thảm mới phục vụ nhu cầu hoa trang trí ở Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 16/2007 tr 28-31, 2007.
 8. Nguyễn Thị Kim Lý và cs. Nghiên cứu chọn giống ở một số loài hoa thông qua chiếu xạ IN VITRO. Công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa. Nhà XBNN TP. Hồ Chí Minh tr 165-174, 2007.
 9. Lưu Minh Cúc, Emma Mace, Jonathan Crouch, Đức Quang, Trần Đình Long. Thiết kế mồi vi vệ tinh cho các nghiên cứu di truyền trên cây lạc (Arachis hypogaea L.). Tạp chí KHCN Việt Nam, 2007.
 10. Khuất Hữu Trung, Trần Duy Vương, Phạm Thanh Vân, Đặng Trọng Lương, Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Thị Việt, Trần Duy Quý. Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lan Kiếm (Cymbidium Swartz) của Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 14 /2007, tr 26-30, 2007.
 11. Trần Thị Thúy, Khuất Hữu Trung, Đặng Trọng Lương, Lã Tuấn Nghĩa, Trần Duy Quý, 2007- Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái của tập đoàn lan Hồ điệp (Phalaenopsis) phục vụ công tác tạo giống lan Hồ điệp ở Việt nam Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 18/2007, tr. 15-21.
 12. Nguyễn Quang Khải, Khuất Hữu Trung – Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống Sở (Camellia sp.) của Việt Nam bằng kỹ thật RAPD. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4/2007, tr. 452-458.
 13. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Đoàn Thanh Huyền. Nghiên cứu, ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống lúa lai. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5/ 2007, T 19-22.
 14. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh, Ngô Khánh Phương, Lê Văn Nam. Một số kết quả ứng dụng chiếu xạ gamma 60Co chọn tạo các giống đậu tương mới tại Viện Di truyền Nông nghiệp. Kỷ yếu tại Hội nghị Khoa học Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VII, Đà Nẵng 8/2007, tr.111-112.
 15.  Mai Quang Vinh, Trần An Phong. Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại tỉnh Kon Tum. Kỷ yếu Hội thảo :”Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nông nghiệp 2006 – 2007 các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Bộ NN-PTNT, Nha Trang 10/2007. Tr. 44 – 48.
 16. Mai Quang Vinh. Thành tựu và định hướng nghiên cứu phát triển đậu tương trong giai đoạn hội nhập. Kỷ yếu Hội thảo :”Báo cáo khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh phía Bắc 2006 – 2007. Bộ NN-PTNT – Hà Nội, 10/2007. Tr. 118 – 122.