SBNRAT1 – GEN ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHỊU ĐỘ ĐỘC NHÔM CỦA CÂY CAO LƯƠNG

Những protein có thuật ngữ khoa học là NRAMP (viết tắt từ chữ: Natural Resistance Associated Macrophage Proteins) có vai trò quan trọng trong vận chuyển kim loại trong cây trồng. Những nghiên cứu trước đây cho rằng gen OsNrat1 (OsNramp4) của cây lúa (Oryza sativa) mã hóa một protein có tên là “aluminum transporter”, protein này rất cần thiết giúp cây lúa chống chịu độ độc nhôm trong đất chua, đất phèn.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Quảng Tây, đứng đầu là Muxue Lu, đã định tính một thành viên NRAMP của họ gen ấy trong cây cao lương (Sorghum bicolor), gen SbNrat1, gen này đồng dạng với OsNrat1. Gen SbNrat1 thể hiện cả trong rễ và trong chồi thân. Sự thể hiện này không bị kích thích bởi xử lý nhôm.

Khi cho thể hiện trong nấm men (yeast), protein SbNrat1 vận chuyển các ion nhôm có tính chất “trivalent” (hóa trị ba), nhưng không vận chuyển được ion manganese và cadmium. Muốn chứng minh đầy đủ hơn tính chất “đồng dạng” (homology) với gen OsNrat1, người ta cho du nhập vào cây lúa đột biến gen osnrat1. Gen SbNrat1 thể hiện trong cây đột biến đã cứu được khả năng nhiễm độc nhôm. Tuy nhiên, không có tương quan giữa tính chống chịu độ độc nhôm và sự thể hiện gen SbNrat1 được tìm thấy. 

Các số liệu nghiên cứu cho thấy những chức năng của gen SbNrat1 đóng vai trò như một chất vận chuyển nhôm (aluminum transporter) và nó được tiến hóa trên cơ sở tăng cường tính chống chịu độc nhôm của cây cao lương.

Tham khảo thêm về nghiên cứu trên Plant Science.
Nguồn:www.isaaa.org