TS. Đồng Thị Kim Cúc - – Phó giám đốc Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao

TS. Đồng Thị Kim Cúc – Phó Giám Đốc Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao
 
TS. Đồng Thị Kim Cúc đang báo cáo với Chủ tịch Tỉnh Bắc Giang về phương pháp nhân nhanh giống Sâm Núi Dành bằng công nghệ invitro.
Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao
Học vị: Tiến sĩ Nông nghiệp
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên Cao cấp
Điện thoại : 0987620886                 CQ:; 0243.7560073      Fax: (84-24)7557895
   E-mail: dongthikimcuc@gmail.com
I. Quá trình công tác :
Từ tháng 7/1992 đến tháng 11/2008: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội.
Từ tháng 12/2008 đến nay: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao  - Viện Di truyền Nông nghiệp
 1. Các đề tài/Dự án đã chủ trì:
1) Đề tài: “Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu bằng phương pháp đột biến (nguồn Co60) phục vụ công tác chọn tạo giống lạc có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp cho vùng đất khó khăn ở Trung du và miền núi phía Bắc”.
2) Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thâm canh bằng phương pháp đột biến (nguồn Co60) cho vùng Đồng bằng Sông Hồng„
3) Đề tài: “Chọn tạo giống Lạc kháng bệnh đốm lá muộn bằng chỉ thị Phân tử”.
4) Tác giả giống lúa ĐB15
5) Tác giả giống lúa CNC11
6) Tác giả 02 giống Lạc Đen CNC1 & giống lạc Hồng CNC3
7) Đề tài: “ Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác phát triển nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
8) Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp Khoa học Công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc”.
9) Đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống lạc đen tại tỉnh Bắc Giang”.
2. Các đề tài, nhiệm vụ khác đã tham gia
 1. Dự án: “ Ứng dụng một số giải pháp Khoa học Công nghệ để phát triển lúa lai ở hải Dương”.
 2. Đề tài: “Sử dụng chỉ thị phân tử xác định sự đa dạng di truyền cà chua, ớt làm cơ sở chọn lọc cặp bố mẹ trong chọn tạo giống ưu thế lai”. 
 3. Đề tài“ Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai F1
 4. Đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ nhằm xây dựng mô hình sản xuất  hoa hồng chất lượng cao tại Văn Giang - Hưng Yên ”
 5.  Đề tài: “Nghiên cứu tạo dòng đơn bội kép bằng nuôi cấy bao phấn ở cây ớt cây dưa chuột.
 6.  Dự án “Improving Rice Tolerance of Submergence and Salinity to Cope with Climate Changge in Coastal  Areas of  Vietnamese Deltas”,
 7. Dự án: “Sản xuất thử nghiệm một số giống lan Hoàng Thảo HT1, HT2, HT3”.
 8.  Dự án: “Sản xuất thử nghiệm giống lúa ĐB15 cho các tỉnh phía Bắc”.
 9. Đề tài: "Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai F1 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc"
 10. Đề tài: ““Nhân nhanh giống và kỹ thuật vườn ươm cây sau nuôi cấy mô mía” cho Trung tâm Giống Cây trồng Vật nuôi tỉnh Tuyên Quang”.
 11. Đề tài: ““Nhân giống  và nuôi trồng một số giống Lan Hoàng Thảo lai (Dendrobium hybrid) cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN – Sở KHCN Bắc Ninh”.
 12. Dự án DA15: “Khảo nghiệm một số giống lạc nhập nội ở miền Bắc Việt Nam”.
 13.  Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Hà Nam”.
 14. Dự án FRIST: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ genom học (Genomics - Assisted Breeding-GAB) và công nghệ chọn giống ứng dụng chỉ thị phân tử (Marker Assisted Backcrossing-MABC) để chọn tạo các giống lúa kháng đa yếu tố ứng phó với biến đổi khí hậu”
 15. Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Bắc Giang
 16.  Đề tài: “Sản xuất thử giống lúa CNC11 ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
 17.  Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm lá muộn  bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn II)”
3. Sách tham khảo, giáo trình đã viết:
1) Giáo trình Di truyền học. Nhà xuất bản bách khoa Hà Nội
4. Các công trình công bố chủ yếu:
1) Cải tạo và sử dung một số dòng bất dục đực tế bào chât (Cytopl iastmic  male genetic sterilyti – CMC) phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa lai 3 dòng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tr 26-32(14/2010)
2)  Ảnh hưởng của giá thể và chế độ nước tưới đến sự sinh trưởng của mội số giống lan Hoàng Thảo (Dendrobium) trồng ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tr68 – 74 (Số 6/2010).
3) “Application of marker assisted backrossing to pyramid Salinity  Tolerance (saltol) into rice cultiva BacThom 7” VNU Journal of Sciences and Technology 28
4)  Application of Chỉ thị Assisted Backrossing (MABC) to improve Salinity and  submergence  tolerance in  BacThom7”. Sciences Med Vol3.No3
5) “Marker assisted  backross breading  to improve rice tolerance of salinity stress to cope with climate change in coastal areas of Vietnamese Deltas”. VNU Journal of Sciences and Technology 28
6) Nghiên cứu  đa dạng di truyền các giống lạc bằng chỉ thị phân tử. Tạp chí Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam, số 2(41)/2013. P 38-
7) “Nghiên cứu,  đánh giá vật liệu sử dụng trong chọn tạo giống lúa chịu mặn”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 20, kỳ 2 tháng 10/2013. P9-18
8) “Kết quả nghiên cứu đánh giá một số dòng Bắc thơm 7 chịu mặn mới  được chọn tạo bằng phương pháp MABC”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . Số 230, kỳ 1 tháng 12/2013. P3-13.
9) Improving submergence  tolerance of VietNamese rice cultivar by molecula breeding”. Journal Plant Breeding and Genetics.01(03)/2013.P151-162.
10) Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa Bắc thơm 7 chịu mặn”. Thư viện Quốc gia/2014.
11) “Ảnh hưởng của lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa ĐB15”. Tạp chí Khoa học & CN Việt Nam, số 2053/XN – KHNN – KH (số 1/2015)
12)  "Research peanut breeding for disease resistance by spotting late marker". International Journal of  Development Research. Vol. 5, Issue, 12, pp. 6125-6129, December, 2015
13) “ Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm lá muộn”. Tạp chí Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam. 2016.
14) Nghiên cứu, đánh giá một số giống lạc có khả năng kháng bệnh đốm lá muộn tại một số tỉnh phía Bắc. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT – Chuyên đề giống cây trồng vật nuôi – Tập 1) (tháng 6/2016).
15) “Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học, mật độ gieo trồng của giống lạc đen tại tỉnh Bắc Giang”. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. 2017
16) Xác định danh pháp khoa học và dược tính của nguồn gen Sâm Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam. 2017.
17)  "Classification of Ginseng species in Băc Giang by molecular markers”, Journal of Scientific and Engineering Research. Vol 6, issue 4, 2018.
18) Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện nhân tạo của một số dòng/giống lạc làm vật liệu phục vụ cho công tác chọn tạo giống lạc chịu hạn. Tạp chí KHCN & Môi trường. 2018.